Најдобра Практика

Цементарница Усје АД има долга историја на практикување и воведување на голем број на унапредувања од областа на работните услови, посветеноста кон безбедноста при работа, односите со Заедницата и Заштитата на Животната Средина.

Практикувањето на Корпоративната Општествена Одговорност е составен дел од филозофијата на нашата компанија.

За нас сите тие активности не е вежба од областа на односите со јавност, туку преземање активност за да се препознаат општествените предизвици и предизвиците за заштита на животната средина кои ги надминуваат законските обврски.

Ние сакаме да бидеме активни партнери со општеството и со нашите луѓе.
Цементарница Усје АД финансира неколку различни проекти во следните области: