Заштита на Животна Средина


SO2

Присуството на сулфати во суровините кои се користат за производство на цемент е главната причина за испуштањето на SOx кое се поврзува со појавата на киселите дождови. Сулфатите кои ги има во горивата се врзуваат во клинкерот кој се добива при производствениот процес и не се испуштаат во атмосферата. Затоа е многу важно овие количини да се држат на најниско можно ниво.

Резултати од мерења во Усје:

Просечни месечни вредности на емисии на на SO2 за 2020 година

Просечни месечни вредности на емисии на на SO2 за 2019 годинаПросечни месечни вредности на емисии на на SO2 за 2018 годинаПросечни месечни вредности на емисии на на SO2 за 2017 годинаПросечни месечни вредности на емисии на на SO2 за 2016 годинаПросечни месечни вредности на емисии на на SO2 за 2015 годинаПросечни месечни вредности на емисии на на SO2 за 2014 годинаПросечни месечни вредности на емисии на на SO2 за 2013 годинаПросечни месечни вредности на емисии на на SO2 за 2012 годинаПросечни месечни вредности на емисии на на SO2 за 2011 година

Просечни месечни вредности на емисии на на SO2 за 2010 годинаПросечни годишни резултати од мерење на емисии на SO2Регулатива: Во согласност со А-ИСКЗ Дозволата, максималната дозволена количина за испуштање SO2 е 400 mg/Nm3 (Nm3 – T=237K, P=101,3kP, сув гас).