Veprimi më i mirë

Sh.A Çimentorja Usje ka një histori të gjatë të shprehive dhe paraqitjen e inovacioneve të spektrit të gjerë në lëmin e kondicionit të punës, shëndetit dhe sigurisë së shoqërisë, marrëdhëniet dhe mjedisi. Pikat kryesore të Përgjegjësisë së përbashkët sociale janë pjesë e integruar e filozofisë së kompanisë sonë.

Për ne, të gjitha këta aktivitete nuk janë ushtrime për raportet me publikun por, të ndërmerret aksion me qëllim që të arrihen sfidat sociale dhe ata të mjedisit pas obligimeve ligjore.

Sh.A Çimentorja Usje përkrah projekte të shumta në lëmit siç janë: