Mjedis


Pluhuri

Burimet më të mëdha të pluhurit te çimentorjet janë oxhaqet e furrave dhe hapësirat e hapura të cilat krijojnë pluhur me qëndrim të shkurtër prej transportimit të materialeve.

Fabrika jonë është e pajisur me sisteme për monitorim dhe inçizim të sasisë së pluhurit për matje të vazhdueshme në pajtim me ligjet të egzistuese për mjedisin jetësor dhe me obligjimet tona të Iniciativës për qëndrueshmëri të çimentos në Këshilin e biznesit botëror për zhvillim të qëndrueshëm.  

Performansa e USJE-s:

Vlerat mujore mesatare të emisionit të Pluhurit për Vitin, 2020


Vlerat mujore mesatare të emisionit të Pluhurit për Vitin, 2019


Vlerat mujore mesatare të emisionit të Pluhurit për Vitin, 2018


Vlerat mujore mesatare të emisionit të Pluhurit për Vitin, 2017


Vlerat mujore mesatare të emisionit të Pluhurit për Vitin, 2016


Vlerat mujore mesatare të emisionit të Pluhurit për Vitin, 2015


Vlerat mujore mesatare të emisionit të Pluhurit për Vitin, 2014


Vlerat mujore mesatare të emisionit të Pluhurit për Vitin, 2013


Vlerat mujore mesatare të emisionit të Pluhurit për Vitin, 2012


Vlerat mujore mesatare të emisionit të Pluhurit për Vitin, 2011Vlerat mujore mesatare të emisionit të Pluhurit për Vitin, 2010Vlerat mesatare të emisionit të Pluhurit, mesatare vjetoreUsje implementoi një program për matje periodike të pluhurit largues me qëllim të ruajtjes së shëndetit të të punësuarve si dhe të reduktoj ndikimin ndaj komunitetit përreth dhe vendit.

Brengë plotësuese është marrë të sigurohet mirëmbajtje e mirë dhe funksionim optimal të makinerisë dhe pregaditjes si dhe aplikimin rigoroz të rregullave ku mbulohen transportimi i materialeve si brenda fabrikës ashtu edhe jashtë.

Legjislacioni: Sipas librit të NKIN Lejet  Vlera maksimale e lejuar për emisionin e Pluhurit është 50 mg/Nm3 (Nm3 – T = 273 K, P = 101,3 kPa, gaz i thatë).