Заштита на Животна Средина


Прашина

Најголемите извори на прашина кај Цементарниците се оџаците од печките и отворената опрема за транспорт на суровината каде се создава фугитивна прашина ( прашина која го одредува квалитетот на амбентниот воздух).

Нашата фабрика е опремена со системи за постојано мерење, следење и забележување на количината на прашина во согласност со постојните закони за Животна Средина и со нашите обврски од Иницијативата за одржливост на цемент на Светскиот бизнис-совет за одржлив развој.

Резултати од мерења во Усје:

Просечни месечни вредности на емисија на Прашина за 2019 година
Просечни месечни вредности на емисија на Прашина за 2018 година
Просечни месечни вредности на емисија на Прашина за 2017 година
Просечни месечни вредности на емисија на Прашина за 2016 година
Просечни месечни вредности на емисија на Прашина за 2015 година
Просечни месечни вредности на емисија на Прашина за 2014 година
Просечни месечни вредности на емисија на Прашина за 2013 година
Просечни месечни вредности на емисија на Прашина за 2012 година
Просечни месечни вредности на емисија на Прашина за 2011 годинаПросечни месечни вредности на емисија на Прашина за 2010 годинаПросечни годишни резултати од мерење на емисии на ПрашинаУСЈЕ воведе програма за периодично мерење на краткотрајните испуштања на прашина за да го заштити здравјето на своите вработени, како и за да го намали влијанието врз соседните населени места и области. Исто така, во оваа фабрика се води сметка и за соодветно одржување и оптимално функционирање на машините и на опремата и строго почитување на правилата за пренос на материјали, внатре и надвор од фабриката.

Регулатива: Во согласност со А-ИСКЗ Дозволата, максималната дозволена концентрација за испуштање прашина е 30 mg/Nm3 (Nm3 – T=237K, P=101,3kP, сув гас).