Projekt i hortikulturës

Sh.A Çimentorja USJE është partner aktiv i institucioneve lokale të arsimit në përpjekjet e tyre për promovimin e mjedisit jetësor. Punohet në projekte të vazhdueshme për dizajn të hortikulturës në sipërfaqet e oborreve të shkollave fillore në Komunën e Kisella Vodë-s.

Në suazat e këtij projekti, çdo vit mbillen pemë dhe bimë të reja në oborret e shkollave dhe gjithashtu oborret rregullohen. Qëllimi është ngritja e vetëdijes të nxënësve në lidhje me nevojën për ruajtjen e mjedisit.