Нашите Производи


CEM I 42,5 R

ПЦ 45С, МКС; CEM I 42,5 R
*) 45S – цемент од А-класа со просечна, рана (на 3 дена) сила на компресија означена со C

Стандард: вистинскиот валиден стандард е МКС, според EN 197-1, цементот од овој тип и со сила од оваа класа одговара на CEM I 42.5N.

Состав: Портланд цемент ситно издробен хидрауличен врзувачки материјал кој се добива со дробење на клинкер за портланд цемент и гипс и со некои додатоци за дробење по потреба. Додатоците се додаваат за да се подобри производството или особините на цементот на 1% нус-маса.

Природниот гипс се користи како регулатор на времето на стврднување. Според механичките особини добар е дури и за натешките и најсложени градежни работи. Овој тип на цемент е особено важен за производство на бетонски елементи.


Особини:

Хемиски Барања

Барања на стандардот

Постигнати вредности 2008

Загуби од жарење (без влага на  105oC) max %

5

1.2

Нерастворлив остаток, max %

3

0.6

SO3 , %

4.5

2.9

Хлориди, max %

0.1

0.005

Остаток на сито од 0.09mm, max

5

2.8

Специфична површина по Blaine cm2 /g

2400

3260

Запреминска маса без пори и шуплини, min g/cm2

3

3.12

Време на врзување
Почеток, не пред min
Крај, не повеќе h

60
10

130
3

Цврстина на виткање на 3 дена MPa

min 3

5.2

Цврстина на притисок на 3 дена MPa

min 14

32

Цврстина на виткање на 28 дена Mpa

min 5.5

8

Цврстина на притисок на 28 дена MPa

min 40

50.6

Постојаност на зафатнина mm

max 10

0.9-1.1

 Вода за стандардна конзистенција

/

 26.5


Контакт
ул. Борис Трајковски, 94
1000, Скопје Р. Македонија

Тел: 00389 (2) 2782 500
Факс: 00389 (2) 2786 390

За детални контакт информации овде:

Сертификати