Заштита на Животна Средина


NOx

Согорувањето на високи температури предизвикува испуштање на NOx. Научните истражувања покажале дека испуштањето на  NOx може да предизвика појава на кисели дождови и смог.

Резултати од мерења во Усје:

Просечни месечни вредности на емисии на NOx за 2019 годинаПросечни месечни вредности на емисии на NOx за 2018 годинаПросечни месечни вредности на емисии на NOx за 2017 годинаПросечни месечни вредности на емисии на NOx за 2016 годинаПросечни месечни вредности на емисии на NOx за 2015 годинаПросечни месечни вредности на емисии на NOx за 2014 годинаПросечни месечни вредности на емисии на NOx за 2013 годинаПросечни месечни вредности на емисии на NOx за 2012 годинаПросечни месечни вредности на емисии на NOx за 2011 година

Просечни месечни вредности на емисии на NOx за 2010 годинаПросечни годишни вредности на емисии на NOx

Регулатива: Во согласност со А-ИСКЗ Дозволата максималната дозволена концентрација за испуштање NOx е 800 mg/Nm3 (Nm3 – T=237K, P=101,3kP, сув гас).