Mjedis


NOx

Djegia në temperaturat e larta shkakton emisionin e NOx. Hulumtimet shkencore kanë treguar se emisionet e NОx mund të kontribuojnë për paraqitjen e  shirave të tharta dhe smogut.

Performanca e Usje-s:

Vlera mujore mesatare e emisionit të NOx për vitin 2020Vlera mujore mesatare e emisionit të NOx për vitin 2019Vlera mujore mesatare e emisionit të NOx për vitin 2018Vlera mujore mesatare e emisionit të NOx për vitin 2017Vlera mujore mesatare e emisionit të NOx për vitin 2016Vlera mujore mesatare e emisionit të NOx për vitin 2015Vlera mujore mesatare e emisionit të NOx për vitin 2014Vlera mujore mesatare e emisionit të NOx për vitin 2013Vlera mujore mesatare e emisionit të NOx për vitin 2012
Vlera mujore mesatare e emisionit të NOx për vitin 2011

Vlera mujore mesatare e emisionit të NOx për vitin 2010Vlera mesatare e emisionit NOx, mesatare vjetore

Legjislacioni: Në pajtim me NKIN Lejet , sasia të lejuara maksimale për emisionin e NОx është 1300 mg/Nm3 (Nm3 – T=237K, P=101,3kP, gaz i thatë)