Нашите Производи


MC 5 "Усјемал"

Овој тип на хидрауличено врзивно средство го произведуваме од клинкер, варовник, гипс и посебни додатоци. Нашите клиенти ова  хидраулично врзивно средство го користат за различни намени.

Во однос на класичниот начин на ширење при правење малтер, користењето на Усјемал го намалува времето потребно за подготовка на материјалот и количината на употребениот материјал. Нема потреба од варовник при подготовката на малтерот.

Малтерот подобро се врзува со основата, поради што нема загуби во материјал, а времето на нанесување е пократко. Постојат само минимални ризици од пукнатини. Поради големата количина на воздух во готовиот малтер (во облик на мискроскопски воздушни балончиња кои дејствуваат како мала комора што се шири) не е подлежен на уништување од мраз.

Употреба: За внатрешно малтерисување За надворешно малтерисување, Градење, Монтирање на елементи.

Контакт
ул. Борис Трајковски, 94
1000, Скопје Р. Македонија

Тел: 00389 (2) 2782 500
Факс: 00389 (2) 2786 390

За детални контакт информации овде:

Сертификати