Цементарница Усје – активен дел од заедницата

Давање поддршка на заедницата е обврска и одговорност за сите членови на заедницата.

Цементарница Усје АД Скопје е нераскинливо поврзана со заедницата и зема активно учество во сите развојни проекти, на тој начин употребувајќи ги нашите високи стандарди за Корпоративна Општествена Одговорност (КОО).

Компанијата започна неколку проекти со цел поддршка на заедницата со заеднички напори кои се спроведуваа низ целата година. Истовремено, ние активно поддржуваме проекти од трети лица за промовирање и развој на заедницата.

Најдобра Практика

  • Хортикултурно уредување на училишните дворови на основните училишта во Општина Кисела Вода
  • Програм за стручна подготовка за млади невработени луѓе од околните заедници