Годишно Собрание на Акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје


Одборот на Директори на Цементарница Усје АД Скопје закажа Годишно Собрание на Акционери кое ќе се одржи на ден 27.05.2019 година (понеделник) во 11:00 часот во просториите на друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94, Скопје.

Повикот е објавен во весникот Вечер на ден 12.04.2019 година.
Повикот и сите документи кои се потребни за учество на годишното собрание се наоѓаат подолу на оваа интернет страница.

 

1. Одлука за свикување на годишно собрание на акционери

2. Јавен повик

3. Број на акции

4. Пријава за учество на собрание

5. Предлагање на нови точки

6. Полномошно за гласање по сопствена определба

7. Полномошно за гласање со инструкции

8. Известување до Одбор за конфликт на интереси

9. Известување за дадено полномошно

10. Откажување на полномошно

11. Ревидирани Консолидирани Финансиски Извештаи за 2018 година

12. Ревидирани Поединечни законски Финансиски Извештаи за 2018 година

13. Извештај за годишната ревизија за 2018 година

14. Предлог одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, Финансиски извештаи и извештајот за работењето

15. Предлог одлука за распределба на добивка

16. Предлог одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни

17. Предлог одлука за именување на ревизор за 2019 година

18. Предлог одлука за разгледување и одобрување на извештајот на Службата за внатрешна ревизија

19. Предлог одлука за разрешување на членовите на Одборот на директори

20. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директориОдлуки донесени на Годишно Собрание:


Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори

Одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, Финансиски извештаи и Извештајот за работењето

Одлука за разрешување на членовите на Одборот на Директори

Одлука за распределба на добивката

Одлука за одобрување на извештајот на Службата за внатрешна ревизија

Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна

Одлука за именување на Ревизор за 2019

Одлука за избор на членови на Одборот на ДиректориБиографии на предложени членови на Одбор на Директори:


Биографија - Г-дин Константинос Дердемезис,

Биографија - Г-дин Лоукас Петкидис,

Биографија - Г-дин Фокион Тасоулас,

Биографија - Г-дин Мирослав Глигоријевиќ,

Биографија - Г-дин Томас Главас,

Биографија - Г-дин Борис Хрисафов и

Биографија - Г-дин Љубчо Карапетков.