Годишно Собрание на Акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје - 2020

Одборот на Директори на Цементарница Усје АД Скопје закажа Годишно Собрание на Акционери кое ќе се одржи на ден 08.05.2020 година (петок) во 10:30 часот во просториите на друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94, Скопје.

Повикот е објавен во весникот Вечер на ден 08.04.2020 година.

Повикот и сите документи кои се потребни за учество на годишното собрание се наоѓаат подолу на оваа интернет страница.

 

1. Одлука за свикување на годишно собрание

2. Јавен повик од Цементарница УСЈЕ АД Скопје

3. Број на акции

4.1 Пријава за учество на собрание - физичко лице

4.2 Пријава за учество на собрание - правно лице

5. Предлагање на нови точки

6.1 Полномошно за гласање по сопствена определба - физичко лице

6.2 Полномошно за гласање по сопствена определба - правно лице

7.1 Полномошно за гласање со инструкции - физичко лице

7.2 Полномошно за гласање со инструкции - правно лице

8.1 Известување до Одбор за конфликт на интереси - физичко лице

8.2 Известување до Одбор за конфликт на интереси - правно лице

9.1 Известување за дадено полномошно - физичко лице

9.2 Известување за дадено полномошно - правно лице

10.1 Откажување на полномошно - физичко лице

10.2 Откажување на полномошно - правно лице

11. Предлог одлука за одобрување на годишната сметка, финансискисте извештаи и извештајот за работењето за 2019

11.1 Ревидирани единечни финансиски извештаи УСЈЕ 31.12.2019

11.2 Ревидирани консолидирани финансиски извештаи УСЈЕ 31.12.2019

12. Мислење за предлог за распределба на остварена добивка

13. Предлог одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни

14. Предлог одлука за именување на ревизор за 2020

15. Предлог одлука за одобрување на извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2019

15.1 УСЈЕ_2019 Извештај за годишна ревизијаОдлуки донесени на Годишно Собрание:


1. Одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, финансиски извештаи и Извештај за работењето за 2019 г.

2. Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори во 2019 година

3. Одлука за распределба на добивката 2019 година

4. Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни

5. Одлука за именување на Ревизор за 2020 година

6. Одлука за одобрување на извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година